Политика за защита на личните данни

 

 

Обща информация

 •    Въведение

Следните известия за защита на данните са предназначени да Ви информират за обработката на Вашите лични данни и Вашите права относно тази обработка съгласно Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) и допълнителните приложими закони за защита на данни.

 •    Администратор на лични данни

„ЖАНЕТ“ ООД,  регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 102827804, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър 8230, ул.Струма 2, бл.Делфин  5, ет.1, е администратор съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД, и е отговорно за обработката на данни, както е обяснено по-долу.  

 •    Длъжностно лице за защита на личните данни

Можете да се свържете с нашия служител по защита на данните по всяко време, като използвате следните данни за контакт:

„ЖАНЕТ“ ООД, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 102827804, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър 8230, ул.Струма 2, бл.Делфин  5, ет.1, Длъжностно лице за защита на личните данни, адв.Станислав Славов, моб.тел. +359888703740; e-mail:stlavov@gmail.com.

 

Личните данни, които „Жанет“ обработва могат условно да бъдат разделени на

 

Персонал  и     сътрудници  на  Жанет, кандидати   за работа   и бивши   служители;

 • Служители, сътрудници, кандидати за работа: „Жанет“ обработва лични данни, в това число специални категории лични данни, свързани с трудово или гражданско правоотношение, или данни на кандидати за работа. В общия случай, „Жанет“ обработва тези данни с цел подготовка и изпълнение на трудови или друг вид договори, както и за да изпълни законовите си задължения като работодател.

 

Предоставяне на данни

 

Предоставянето на следните данни е необходимо за сключването на договор с Вас и за да можем да обработим Вашата клиентска регистрация: име на клиента (името на Вашата фирма), бранш, правна форма, служебен адрес за фактуриране, служебен телефонен номер, ЕИК, данни за поне едно упълномощено лице за пазаруване (например собственик на фирмата), позиция на лицето, упълномощено за покупка (например собственик  или закупчик).

Останалите данни, събрани в процеса на регистрацията, се предоставят от вас доброволно. Не сте длъжни да предоставяте тази лични данни и тези данни не са законово изискване, за да се сключи договор. Ако не предоставите тези лични данни, това няма да доведе до неблагоприятни последствия за Вас

 

Срок на съхранение на данните

 

Вашите лични данни ще бъдат съхранявани до прекратяване на отношенията, освен в случаите, когато сме задължени по закон да съхраняваме допълнително данните Ви за целите на предоставянето им на публични органи, например на данъчните власти. Това съхранение и прехвърляне на Вашите лични данни на публични органи с цел изпълнение на правно задължение е основано на чл. 6, параграф 1, изречение 1, буква в)  от Регламент (ЕС) 2016/679.

 

Вашите права

 

Като субект на данните, можете да се свържете с нашето Длъжностно лице за защита на личните данни по всяко време с писмено уведомление на посочените в точка 1.3. данни за контакт, да упражнявате правата си съгласно  Регламент (ЕС) 2016/679. Тези права са следните:

 • Правото да получава информация за обработката на данни и копие на обработените данни.
 • Право на изискване за корекция на неточни данни или попълване на непълни данни.
 • Правото да изисква изтриване на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, информацията относно други искания за заличаване.
 • Право да изисква блокиране на обработката на данни.
 • Право на възражение срещу обработката на данни, за да я спре.

!                 Физически лица (например, адвокати, одитори, други независими консултанти) и представители, лица за контакт, служители на клиенти, партньори и доставчици на стоки / услуги, с които Жанет има или обмисля да встъпи в договорни или фактически отношения (например, законен представител на клиенти – юридически лица, доставчици на транспортни и спедиторски услуги, доставчици на телекомуникационни услуги, софтуерни и / или хардуерни решения и инфраструктура).

 • Представители, лица за контакт и служители на клиенти, партньори и доставчици на „Жанет“ – обичайно ние получаваме Вашите лични от Вашия работодател или от Вас лично, когато е необходимо да подготвим, сключим или изпълним договор с него или да встъпваме в търговски отношения. Например, възможно е Вие да сте посочен като законен представител или лице за контакт в договор или в търговска кореспонденция във връзка със сключване, изпълнение или прекратяване на договор, отправяне на оферта, разрешаване на възникнали търговски спорове и други подобни.

!                 Посетители на уебсайта на Жанет и на официалните страници в социални мрежи, като Facebook и Instagram

 • Посетители на сайтовете – при попълване на контактната форма в нашите уебсайтове Ние събираме информация за Вас на основание Вашето съгласие, изразено чрез попълване на тази форма. Обичайно тази информация ни служи, за да удовлетворим Ваше запитване за наши продукти или други искания. В зависимост от попълнената от Вас информация е възможно, същата да бъда обработвана за установяваме и упражняваме на права във връзка с потенциален или възникнал спор с Вас, произтичащ от направени рекламации или оплаквания. Също така събираме информация за Вашия IP адрес и Вашето съгласие за бисквитки. Повече информация можете да намерите в нашата Cookie Policy

!                 Участници в игри / томболи / кампании, организирани от Жанет на нашите уебсайтове, на официални страници на Жанет във Facebook и Instagram или чрез партньори – маркетинг агенции

 • Участници в игри / томболи / – при регистрация за участие в нашите игри Вие ни предоставяте лични данни. Ние ги обработваме на основание Вашето недвусмислено съгласие, изразено чрез доброволно попълване на регистрационната форма за участие в играта / томболата / продуктовата кампания (включително чрез поставяне на коментар от Ваша страна под пост в нашите официални страници във Facebook и Instagram). Повече информация можете да намерите в нашата Политика за поверителност за игри / томболи / кампании, която може да достъпите преди регистрация на нашия уебсайт или страница в социалните мрежи.

!              Посетители в обектите, притежавани или наети от Жанет

 • Посетители в сградите на „Жанет“ – при посещение на офис пространствата, производствените обекти и общи площи на компанията, с цел осигуряване на сигурността на нашето имущество и физическата неприкосновеност на нашите служители, както и контрол на достъпа, са поставени технически средства, които ще регистрират Вашето посещение.
 •  „ЖАНЕТ“ ООД не обработва данни на непълнолетни лица.
 • Правото да оттеглите дадено съгласие по всяко време, за да спрете обработката на данни въз основа на Вашето съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката въз основа на съгласието преди оттеглянето.Правото да подадете жалба в надзорен орган (Комисия за защита на личните данни), ако смятате, че обработката на данни е нарушение на ОРЗД или приложимото законодателство за защита на личните данни.
 • При промени в закона може да се наложи промяна на Уведомлението за защита на данните. За подобни промени, ще Ви информираме своевременно на предоставените от Вас данни за контакт – служебен телефон, пощенски адрес или служебна електронна поща. Доколкото промените засягат обработката, която се основава на Вашето съгласие, при необходимост ще Ви помолим за ново съгласие.

 

 

                                                                                                                                                                                                                       УТВЪРДИЛ ,

                                                                                                                                                                                                                              Управител: …..…………………………