Томбола “Рожден ден”

By

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА „РОЖДЕН ДЕН“ („Общи условия“)

 

ПУБЛИЧНОСТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

 

 • Публичност на общите условия

    Настоящите Общи условия уреждат правилата за участие в играта „РОЖДЕН ДЕН“ („Играта“). Условията са достъпни на официалната интернет страницата , и на информационните табла в магазини ЖАНЕТ.

С регистрацията си за участие в Играта всеки участник се съгласява отношенията между него и Организатора по повод Играта да се регулират от настоящите Общи условия. Участието в Играта е допустимо при стриктно спазване на Общите условия.

 

 • Организатор

Организатор на Играта е „ЖАНЕТ“ ООД ЕИК: 102824807 , гр. Несебър местност Кокалу Търговски комплекс Жанет имейл адрес: office@janetmarket.com (наричано „ЖАНЕТ“ или „Организатор“).

 

 • Място на провеждане на играта

 

Играта се организира и провежда на български език на територията на Република България във магазини ЖАНЕТ ГРАНД МАРКЕТ- гр. Свиленград.

 

Период на играта

 

 • Периодът на провеждане на Играта е от 1.03.2022г. (1 Март 2023г.) до 31.03.2023г. (30 Март 2023г.) – Период на Играта.

 

Право на участие

 

 • В Играта могат да участват само физически дееспособни лица, навършили 18-годишна възраст към датата на регистрация, с постоянен адрес в Република България, с изключение на: служителите на Организатора и лицата, упражняващи дейност по договор за управление при него, членовете на техните семейства (включително възходящи и низходящи от втора степен, съпрузи и роднини по съребрена линия до втора степен), както и трети лица (вкл. такива, ангажирани при подизпълнители на Организатора), които са участвали в организирането и/или провеждането на Играта.

 

Регистрация на участие
( * участието в играта е безплатно и не е обвързано с покупка * )

 

 • Регистрирането за участие в Играта е възможно да се направи магазини ЖАНЕТ.

–  Регистрацията за участие в Играта може да се направи с талон за участие който, се получава на всяка каса в магазин ЖАНЕТ ГРАНД МАРКЕТ – гр. Свленград.

–  Талоните за участие в Играта могат да бъдат пускани единствено в посочения в Раздел 2 Период на Играта, в специална урна, поставена в близост до информационните табла в магазин ЖАНЕТ ГРАНД МАРКЕТ. Урната ще бъде достъпна в работното време на магазина
–  Всеки участник има право да участва в Играта с повече от един талон. Всеки регистриран талон ще бъде включен в жребия за наградата.
–  Талонът за участие съдържа следната информация: име и фамилия, телефонен номер, Задължителните полета за регистрация, които участникът трябва да попълни са име и фамилия, телефонен номер.
–  При непълни и/или неверни данни на участник в Играта, участието ще се счита за невалидно. Организаторът не носи отговорност, в случай че участник е предоставил невалидни, непълни или неточни данни за контакт.
–  Регистрациите, които са направени чрез талони, различни от тези, отпечатани от Организатора ще се считат за невалидни.
–  В случай че участникът не е попълнил всички задължителни полета, няма да може да завърши успешно своята регистрация. Организаторът не носи отговорност, в случай че участник е предоставил невалидни, непълни или неточни данни за контакт.

 

Награди, тегления и печеливши участници

 

 • Награди

–  Регистрацията за участие в Играта дава възможност за спечелване на:

 

 • 155 (сто петдесет и пет) ВАУЧЕР ЗА ПАЗАРУВАНЕ В МАГАЗИНИ “ Жанет “ , всеки на стойност от 50 (петдесет) лева.
 • х2 Сгъваеми газови барбекюта LANDMAN 97см Х 39см Х 44см 12058.
 • х2 Барбекюта локомотив LANDMAN 116см Х 115см Х 58см 11401.
 • х2 Барбекюта локомотив LANDMAN 141см Х 125см Х 58см 31426.
 • х30 Подаръчни кошници със захарни изделия.

 

Теглене на печеливш участник

 

Печелившите участници ще бъдат изтеглени на 31.03.2023г. (31 март 2023г.) в 18:00 ч. във всеки един от търговските обекти „Жанет“ разположени на теритоията на община Свиленград.

 

Печеливши участници

 

При изтеглянето на печелившите участници Организаторът ще провери дали са изпълнени всички изисквания на настоящите Общи условия. В случай че участникът не е отговорил на всички изисквания, на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш участник.

 

Обявяване на печеливш участник

 

Организаторът ще обяви печелившия участник на своята официална фейсбук страница и интернет страница  / в срок от 7 (седем) дни от тегленето на наградата.

 

Печелившият участник ще бъде уведомен, до 3 (три) дни след тегленето на наградата, чрез телефонно обаждане на регистрирания от него телефон за участие, като Организаторът и печелившият участник ще уточнят точният адрес, датата и начина на предоставяне на наградата. В случай че Организаторът не успее да се свърже с печелившия участник в рамките на 3 (дни) дни (като всеки един от дните Организаторът ще прави опит да се свърже с печелившия участник до 2 пъти в различен часови диапазон), печелившия участник губи правото си за спечелване на изтеглената награда.

 

В случай че в срок до 15 (петнадесет) дни след уговорената дата за получаване на наградата, участникът не е потърсил Организатора и не се е явил за получаване на наградата, губи правото за получаване на наградата.

Печелившият участник губи правото да получи наградата при неизпълнение на което и да е от условията, посочени по-долу:

 

–  Няма навършени 18 години и не отговаря на останалите изисквания на Раздел 3;
–  Не удостовери самоличността си с документ за самоличност и не подпише необходимите документи за прехвърляне собствеността върху наградата, съответно и за получаването ѝ;
–  Не може да бъде открит на телефонния му номер при условията описани  по горе и съответно не е потърсил Организатора в посочения пак там срок;
–  Не се яви за получаване на наградата в срок от 15 (петнадесет) работни дни .
–  Използва фалшива идентичност.

 

 Печелившият участник не може да прехвърли правото си на получаване на наградата на трето лице.

 

Получаване на наградата

 

Печелившият участник е длъжен да окаже необходимото съдействие за получаване на наградата. Той трябва да се яви в уговорените ден, място и час за получаване на наградата, ако се налага да подпише писмен договор, в т.ч. в нотариална форма, когато законът въвежда такива изисквания за прехвърляне на наградата, да предостави необходимите лични данни, необходими за прехвърлянето на собствеността и да удостовери писмено, че е получил наградата.

Конкретната сделка, с която ще бъде прехвърлена собствеността на лекия автомобил е по преценка на Организатора, но при всички случаи печелившият участник ще получи наградата безвъзмездно.

 

Разходите по предоставяне на наградата

–  Организаторът поема разходите, свързани с предоставяне на наградата ако такива се дължат. Не се поемат разходите, свързани с ползването на наградата от печелившия участник.

При предаване на наградата се подписва Протокол между Организатора и печелившия участник.

Не се допуска размяна на награда с нейната парична равностойност или получаване на други награди.

 

Отговорност

 

 • Организаторът не носи отговорност за невъзможност на участниците да се регистрират за участие в Играта.

 

 • Организаторът не носи отговорност за вреди и неблагоприятни последици, свързани с използването на наградата.

 

 • Всички участници поемат разходите, свързани с регистрация в Играта – разходи, свързани с придвижването им до магазини ЖАНЕТ.

 

 • Организаторът не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи на участник, в следствие на предоставени неверни данни при участие в Играта или нарушаване на настоящите Общи условия. Участници, които ползват неверни данни или нарушават Общите условия ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомяване, като губят възможността за спечелване на наградата.

 

 • Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници, които при регистрация са предоставили каквато и да била информация, несъвместима с Играта, обидна, дискриминационна, противоречаща на добрите нрави и на морала.

 

Прекратяване на играта

 

 • Играта се прекратява с предоставяне на наградата на печелившия участник. Всички задължения на Организатора се считат за изпълнени с предаването на наградата на печелившия участник.

 

 • Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време преди изтичане на Периода на Играта, поради технически причини, промени в приложимото законодателство, указания/разпореждания на държавни или местни органи, форсмажорни обстоятелства, злоупотреба и неправомерно поведение на трети лица, които могат да увредят по някакъв начин правата и интересите на участниците или на Организатора. В тези случаи Организаторът ще обяви по подходящ начин, включително на официалната си интернет страница обстоятелството по преждевременно прекратяване на Играта.

 

Други

 

 • Промяна в Общите условия

 

 • Организаторът си запазва правото да променя едностранно настоящите Общи условия по всяко време. В случай на изменения в Общите условия, Организаторът ще уведоми всички участници, като публикува измененията на официалната интернет Уеб-страница и на информационните табла в магазини ЖАНЕТ. Измененията в Общите условия имат действие, считано от деня на обявяването им.

 

 • За неуредените в Общите условия въпроси се прилагат правилата на българското законодателство.

 

 • Въпроси относно условията на Играта, както и оплаквания във връзка с провеждането ѝ участниците могат да отправят на office@janetmarket.com.

 

Лични данни

 

 • Организаторът, в качеството си на администратор на лични данни, ще обработи личните данни на участниците в Играта съгласно Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“ или „ОРЗЛД“) и в съответствие с Уведомлението за поверителност. Организаторът е оповестил цялата изискуема информация по чл. 13 от ОРЗЛД на следната интернет страница https://janetmarket.com. Настоящите Общи условия са публикувани на 1.11.2022г.

 

 

 

Екипът на ЖАНЕТ Ви пожелава успех!                                                                                                                                                    Уведомление за поверителност