Томбола Свети Валентин

By

 

Условия и правила за провеждането на томбола

 

Организатор

 

„Жанет Свиленград” ООД с ЕИК: 204096886,

седалище и адрес на управление:

гр. Свиленград, ул. Панайот Хитов 2

 Томболата стартира на 25.01.2021 г. и продължава до 14.02.2021 г. включително.

Томболата може да бъде прекратена по-рано при появата на събитие, представляващо непреодолима сила ,съгласно действащото законодателство, в резултат на което, организаторът по независещи от него причини не може да продължи настоящата томбола или по едностранно решение на организатора. Организаторът не носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи в резултат от такова прекратяване. В случай на предсрочно прекратяване на томболата, организаторът ще уведоми  участниците за прекратяването и, както и за причините за това спиране на интернет страницата си.

Томболата се организира и провежда на територията на община Свиленград.

Награди

 1.   Подаръчна кошница с вино „Рю романс” и шоколадови изделия – 15 броя.
 2.   Ваучер за пазаруване в търговска верига „Жанет” на стойност 150 лв – 5 броя.
 3.   Подаръчен комплект с вино „ Алие розе Амиралия” с две чаши и свещник – 5 броя.
 4. Подаръчен комплект с вино „Фрискобалди кианти Кастелиони “с две чаши – 5 броя.
 5. Мече от рози  30 см – 5 броя.

 

Условия за участие

 

В томболата  може да участва всеки клиент на дребно или посетител на обект от верига магазини „Жанет”. Участието в томболата не е обвързано с покупка. Могат да участват  само физически лица, които към датата на покупка, са навършили 18 години. Решението за  участие в томболата е доброволно и е обвързано от настоящите Правила, които са задължителни за участниците. Служителите на „Жанет” ООД и „ Жанет Свиленград “ ООД , както и членовете на техните семейства , нямат право на участие в нея.

 

Правилата за томболата са задължителни и еднакви за всички клиенти, както следва:

 

   • Официалните правила на томболата могат да бъдат намерени на ОФИЦИАЛНИЯ УЕБ САЙТ .
   • Всеки клиент на дребно, желаещ да участва в томболата за наградата, трябва да се съгласи с общите условия и да предостави информация, която да бъде използвана за  уведомлението му в случай, че спечели награда.
   • Периодът, в който клиентите на дребно участват за спечелване на наградите от кампания, e от 25.01.2021 г. до 14.02.2021 г. включително.
   • При липса или отказ за предоставяне на данни в т.ч. две имена, имейл адрес или телефон за връзка, ще се счита, че клиентът не желае да участва за спечелване на награда от кампанията.
   • В случай, че клиентът направи покупка в периода на томболата, но се отказва от участие, то трябва да бъде упоменато в момента на извършване на покупката.
   • За участие в томболата ще се счита единствено, ако в момента на покупка клиентът  попълни изрично формуляр за съгласие.
   • Чрез включването си в кампанията всеки участник дава съгласието си, в случай, че спечели награда, да бъде публично обявен в сайта на „Жанет Свиленград” ООД и официалната фейсбук страница.
   • Всеки участник, участващ с името и данните си в кампанията може да спечели само една награда.
   • Датaтa на публикуване на печелившите  е : 17.02.2021 г.
   • Печелившите участници трябва да са  спазили всички посочени по- горе условия и да са предоставили безвъзмездно свойте данни за контакт .

 

Определяне на печелившите участници

 

Тегленето ще се осъществи на принципа на томбола на 14.02.2021г. Печелившите клиенти ще бъдат обявени на официалния сайт на дружеството и в социалната мрежа facebook.

Участниците, които са  спечелили  награда, ще бъде уведомени лично по телефон в рамките на два работни дни. При невъзможност за осъществяване на контакт в рамките на посочения срок, както и в случай, че спечелилият участник откаже да бъде публично оповестен, той автоматично губи наградата и ще бъде проведена нова томбола за определяне на нов печеливш, който отново ще бъде обявен в социалната мрежа facebook,  както и в официалния сайт .

 

Публичност. Лични данни. Защита на личните данни

 

Всеки участник се съгласява при спечелване на наградата да бъде фотографиран и обявен като печеливш в сайта на „Жанет Свиленград” ООД С участието в тази томбола участниците се съгласяват, че техните имена, биха могли да бъдат използвани за популяризирането на кампанията и „Жанет Свиленград“  ООД. За създаване на печатни материали от Организатора, като Организаторът не дължи за заплащане за това. Изричното си несъгласие за използване на личните си данни всеки потребител може да заяви на имейл office@janetmarket.com или в момента на извършване на покупка. Също за несъгласие ще се счита непопълнен формуляр- съгласие. Организирането, предоставянето, провеждането и регламента на томболата по никакъв начин не се контролира или управлява от Facebook Inc. Facebook Inс. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от играта. С участието си в томболата лицето ,изрично се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат обработвани, съгласно Закона за защита на личните данни. Предоставените от участниците лични данни ще бъдат използвани и обработвани за целите на настоящата кампания. Чрез включването си в кампанията участниците са съгласни с предвиденото в настоящите правила. Всеки участник в промоцията се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията й. Личните  данни на всеки участник  ще бъдат съхранявани до приключване на томболата , който е на 14.02.2021. След приключване личните данни ще бъдат заличени, съгласно Европейски регламент и Комисия за защита на потребители. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил неточни данни, като например невалиден телефон за контакт, имейл адрес или непълни имена. Организаторът не носи отговорност за евентуални оплаквания от лица, които не са успели да се включат в томболата. Организаторът не носи отговорност за пропускане на възможността за участване в томболата за наградите. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на играта, респ. съответната награда. При доказана основателна причина, като нарушение на правилата на томболата, опит за манипулация и др., организаторът има право да изключи отделни лица от участие в кампанията, запазвайки си правото да предприеме законови действия. В случай на такива ситуации след като наградата е била присъдена на победител, той трябва да върне наградата, както и разходите във връзка с това, направени от организатора. Организаторът на томболата не носи отговорност и не може да бъде въвличан в правни спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с тази кампания. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникнат между Организаторът и участниците в томболата, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, спорът ще бъде отнесен за разрешаване пред компетентния български съд. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите условия за участие като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на сайта на дружеството С включването си в томболата участниците се обвързват с гореописаните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на кампанията. Предоставените лични данни ще бъдат използвани  единствено и само  за целите на конкретната проява и обявяване на печелившите. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели. Организаторът поема задължение личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица.

Печеливши Томбола Св.Валентин

 

ВАУЧЕР ЗА ПАЗАРУВАНЕ В ТЪРГОВСКА ВЕРИГА “ЖАНЕТ” НА СТОЙНОСТ 150 ЛЕВА

 • Златка Николова
 • Маргарита Чакърова
 • Мария Стоева
 • Патрисия Нанева
 • Мехмет Тан

 

ПОДАРЪЧЕН КОМПЛЕКТ ВИНО “ALIE AMMIRAGLIA” РОЗЕ

 • Ваня Кочова
 • Пепа Петрова
 • Петя Дерменджиева
 • Светла Шентова
 • Виолета Иванова

 

ПОДАРЪЧЕН КОМПЛЕКТ ВИНО “FRESCOBALDI CASTEGLIONI”

 • Вяра Мовикова
 • Калина Петрова
 • Ивелина Контева
 • Николета Петкова
 • Даниела Михайлова

 

 

МЕЧЕ ОТ РОЗИ 30СМ

 • Мариана Иванова
 • Краси Байчева
 • Елица Богданова
 • Наташа Иванова

 

ПОДАРЪЧНА КОШНИЦА С ВИНА И ШОКОЛАДОВИ ИЗДЕЛИЯ

 • Калин Стоянов
 • Антоанета Георгиева
 • Николина Христова
 • Валентина Вълкова
 • Златка Николова
 • Мария Недева
 • Ангелина Михалева
 • Николай Ставрев
 • Петър Иванов
 • Диана Петрова
 • Георги Байгънов
 • Мария Миткова
 • Катрин Кайджи
 • Надежда Ангелова

 

ЧЕСТИТО НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ ОТ ЕКИПА НА ЖАНЕТ..