Томбола Жанет Сити Маркет

By

Условия и правила за провеждане на томбола

 

Организатор

 

„Жанет” ООД с ЕИК: 102827804, седалище и адрес на управление: гр. Несебър,

ул. Струма 2

 

Период на провеждане

 

Томболата стартира на 20.05.2021 г. и продължава до 02.06.2020 г. включително.

Прекратяване преди срока на томболата

 

Томболата може да бъде прекратена по-рано при появата на събитие, представляващо непреодолима сила съгласно действащото законодателство, в резултат на което, организаторът по независещи от него причини не може да продължи настоящата томбола или по едностранно решение на организатора. Организаторът не носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи в резултат от такова прекратяване. В случай на предсрочно прекратяване на томболата, организаторът ще уведоми участниците за прекратяването и, както и за причините за това спиране на интернет страницата си.

 

Териториален обхват на томболата

 

Томболата се организира и провежда на територията на община Несебър.

 

Награди

 • 14 (четиринадесет) ваучера на стойност 100 (сто) лева за пазаруване в търговска верига „Жанет“
 • Хладилник INDESIT NCAA 55 NX зареден с бира.
 • Количка за пазаруване пълна с продукти
 • Телевизор LG LED LCD 43LM6300PLA
 • Уред за здравословно готвене TEFAL EY201815
 • Кафемашина TCHIBO + 40 капсули
 • Ютия TEFAL с парогенератор SV8020E1
 • Блендер BRAUN JB3010
 • Подаръчна кошница с продукти от Милка
 • Подаръчна кошница с продукти от Маджаров
 • 2 (две) чанти O Bag с козметика от Schwartzkopf

 

Условия за участие

 

В томболата и за спечелване на наградите, може да участва всеки клиент на дребно или посетител, който в рамките на посочения по-горе период са посетили търговски обект на верига магазини „Жанет“. Участието в томболата не е обвързано с покупка от търговските обекти на „Жанет“ ООД. В томболата могат да участват само физически лица, които към датата на посещението си в търговски обект на „Жанет“ ООД са навършили 18 години. Решението за участие в томболата е доброволно и е обвързано от настоящите Правила, които са задължителни за участниците. Служителите на „Жанет” ООД, както и членовете на техните семейства , нямат право на участие в нея.

Механизъм на играта

 

Правилата за томболата са задължителни и еднакви за всички клиенти или посетители на търговска верига „Жанет“, както следва:
• Официалните правила на томболата могат да бъдат намерени на сайта.
• Всеки клиент на дребно или посетител, желаещ да участва в томболата за една от наградите, трябва да се съгласи с общите условия и да предостави информация, която да бъде използвана за уведомлението му в случай, че спечели награда.
• Периодът, в който клиентите на дребно участват за спечелване на наградите от кампания e от 20.05.2021 г. до 02.06.2021 г. включително. При липса или отказ за предоставяне на данни в т.ч. две имена, имейл адрес или телефон за връзка, ще се счита, че клиентът не желае да участва за спечелване на награда от кампанията.
• В случай, че клиента направи покупка в периода на томболата, но се отказва от участие, то трябва да бъде упоменато в момента на извършване на покупката.
• За участие в томболата ще се счита единствено, ако клиента или посетителя попълни изрично формуляр за съгласие.
• Чрез включването си в кампанията всеки участник дава съгласието си в случай, че спечели наградата, да бъде публично обявен в сайта на „Жанет” ООД  , официалната страница във Facebook  в т.ч. и за заснемането му.
• Всеки участник, в рамките на периода, може да участва еднократно с името и данните си в кампанията и да спечели само една награда.
• Датaтa на публикуване на печелившите от томболата ще бъде: до 7.06.2021 на официалната ни фейсбук страница .
• От всички включили се в томболата, само 25 ще получат награда. Печелившите участници трябва да са спазили всички посочени по- горе условия и да са предоставили безвъзмездно своите данни за контакт.

 

Определяне на печелившите участници

 

Спечелилите ваучер на стойност сто лева за пазаруване в търговска верига „Жанет“ в томболата ще бъдат определяни ежедневно от 20.05.2021 г. до 02.06.2021 г. чрез томбола. Печелившите в томболата с предметни награди ще бъдат определени на 2.06.2021 г. чрез томбола. Тегленето ще се осъществи на принципа на томбола. Печелившите клиенти ще бъде обявен на официалния сайт на дружеството  и в социалната .

 

Оповестяване на спечелилия участник

 

Участниците, които ще спечелят наградите, ще бъде уведомени лично по телефон в рамките на два работни дни. При невъзможност за осъществяване на контакт в рамките на посочения срок, както и в случай, че спечелилият участник откаже да бъде публично оповестен, той автоматично губи наградата и ще бъде проведена нова томбола за определяне на нов печеливш, който отново ще бъде обявен в социалната мрежа facebook, както и в официалния сайт .

 

Публичност. Лични данни. Защита на личните данни

 

Всеки участник се съгласява при спечелване на наградата да бъде фотографиран, обявен като печеливш в сайта на „Жанет” ООД , както и на официалната страница на дружеството във Facebook . С участието в тази томбола участниците се съгласяват, че техните имена, биха могли да бъдат използвани за популяризирането на кампанията и Жанет ООД, както и за създаване на печатни материали от Организатора, като Организаторът не дължи за заплащане за това. Изричното си несъгласие за използване на личните си данни всеки потребител може да заяви на имейл office@janetmarket.com или в момента на извършване на покупка. Също за несъгласие ще се счита не попълнен формуляр- съгласие. Организирането, предоставянето, провеждането и регламента на томболата по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc. Facebook Inс. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от играта. С участието си в томболата лицето изрично се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни. Предоставените от участниците лични данни ще бъдат използвани и обработвани за целите на настоящата кампания. Чрез включването си в кампанията участниците са съгласни с предвиденото в настоящите правила. Всеки участник в промоцията се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията й. Вашите лични данните ще бъдат съхранявани до приключване на томболата и изтичане на периода, който е на 02.06.2021. След приключване вашите данни ще бъдат заличени съгласно Европейски регламент и Комисия за защита на потребители.

 

Разни

Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил неточни данни, като например невалиден телефон за контакт, имейл адрес или непълни имена. Организаторът не носи отговорност за евентуални оплаквания от лица, които не са успели да се включат в томболата. Организаторът не носи отговорност за посещения направени преди или след срока на томболата 20.05.2021 – 02.06.2021 и пропускане на възможността за участване в томболата за наградите. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на играта, респ. съответната награда.
При доказана основателна причина като нарушение на правилата на томболата, опит за манипулация и др., организаторът има право да изключи отделни лица от участие в кампанията, запазвайки си правото да предприеме законови действия. В случай на такива ситуации след като наградата е била присъдена на победител, той трябва да върне наградата, както и разходите във връзка с това, направени от организатора. Организаторът на томболата не носи отговорност и не може да бъде въвличан в правни спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с тази кампания. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникнат между Организаторът и участниците в томболата, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, спорът ще бъде отнесен за разрешаване пред компетентния български съд. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите условия за участие като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на сайта на дружеството . С включването си в томболата участниците се обвързват с гореописаните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на кампанията. Предоставените лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на конкретната проява и обявяване на печелившите. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели. Организаторът поема задължение личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица.