Томбола

By

Условия и правила за провеждането на томбола

Организатор

 

„Жанет” ООД с ЕИК: 102827804, седалище и адрес на управление: гр. Несебър,

ул. Струма 2

Период на провеждане

 

Томболата стартира на 2.11.2020 г. и продължава до 31.12.2020 г. включително.

 

Прекратяване преди срока на томболата

 

Томболата може да бъде прекратена по-рано при появата на събитие, представляващо непреодолима сила съгласно действащото законодателство, в резултат на което, организаторът по независещи от него причини не може да продължи настоящата томбола или по едностранно решение на организатора.
Организаторът не носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи в резултат от такова прекратяване.
В случай на предсрочно прекратяване на томболата, организаторът ще уведоми участниците за прекратяването и, както и за причините за това спиране на интернет страницата си.

Териториален обхват на томболата

Томболата се организира и провежда на територията на община Несебър.

 Награди

 

 

 

 

 

 

 

Условия за участие

 

В томболата и за спечелване на наградата телевизор Hitachi 32HAE2252 ANDROID SMART, може да участва всеки клиент на дребно, който закупил в рамките на посочения по-горе период- продукти с марка “Abril”, “Sitia”, “Terra Zakros” или „Аиламакис“. Покупката може да бъде осъществена на място в Гранд Маркет Жанет. Покупката трябва да бъде по стойност не по-малка от 5лв и не по-висока от ….лв съгласно КЗК и чл.8.т14. (виж Разни). Могат да участват само физически лица, които към датата на покупка са навършили 18 години. Решението за участие в томболата е доброволно и е обвързано от настоящите Правила, които са задължителни за участниците.
Служителите на „Жанет” ООД, както и членовете на техните семейства , нямат право на участие в нея.

Механизъм на играта

Правилата за томболата са задължителни и еднакви за всички клиенти, както следва:

  • Официалните правила на томболата могат да бъдат намерени на https://janetmarket.com
  • Всеки клиент на дребно, желаещ да участва в томболата за наградата, трябва да се съгласи с общите условия и да предостави информация, която да бъде използвана за уведомлението му в случай, че спечели наградата.
  • Периодът, в който клиентите на дребно участват за спечелване на наградите от кампания e от 2.11.2020 г. до 31.12.2020 г. включително. При липса или отказ за предоставяне на данни в т.ч. две имена, имейл адрес или телефон за връзка, ще се счита, че клиентът не желае да участва за спечелване на награда от кампанията.
  • В случай, че клиента направи покупка в периода на томболата, но се отказва от участие, то трябва да бъде упоменато в момента на извършване на покупката.
  • За участие в томболата ще се счита единствено, ако в момента на покупка клиента попълни изрично формуляр за съгласие.
  • Чрез включването си в кампанията всеки участник дава съгласието си в случай, че спечели наградата, да бъде публично обявен в сайта на „Жанет” ООД  https://janetmarket.com/, официалната фен страница във Facebook https://www.facebook.com/janetmarket1 , в т.ч. и за заснемането му.

  • Всеки участник, независимо от броя на закупените артикули с марка “Abril”, “Sitia”, “Terra Zakros” или „Аиламакис“ в рамките на периода, може да участва еднократно с името и данните си в кампанията и да спечели само една награда.
  • Датaтa на публикуване на печелившия от томболата  ще бъде: 3.1.2021
  • От всички включили се в томболата, само един ще получи награда – телевизор Hitachi 32HAE2252 ANDROID SMART. Печелившият участник трябва да е спазил всички посочени по- горе условия и да е предоставил безвъзмездно своите данни за контакт.

 

 

 

Определяне на печелившите участници

 

Печелившят в томболата ще бъде определен на 31.12.2020 г. чрез томбола. Тегленето ще се осъществи на принципа на томбола. Печелившият клиент ще бъде обявен на официалния сайт на дружеството http://janetmarket.com/ и в социалната мрежа facebook на страницата https://www.facebook.com/janetmarket1.

 

Оповестяване на спечелилия участник

 

Участниците, който спечели наградата, ще бъде уведомен лично по телефон в рамките на два работни дни. При невъзможност за осъществяване на контакт в рамките на посочения срок, както и в случай, че спечелилият участник откаже да бъде публично оповестен, той автоматично губи наградата и ще бъде проведена нова томбола за определяне на нов печеливш, който отново ще бъде обявен в социалната мрежа facebook, както и в официалния сайт http://janetmarket.com/.

Публичност. Лични данни. Защита на личните данни

 

Всеки участник се съгласява при спечелване на наградата да бъде фотографиран, обявен като печеливш в сайта на „Жанет” ООД http://janetmarket.com/, както и на официалната фен страница на дружеството във Facebook https://www.facebook.com/janetmarket1. С участието в тази томбола участниците се съгласяват, че техните имена, биха могли да бъдат използвани за популяризирането на кампанията и Жанет ООД, както и за създаване на печатни материали от Организатора, като Организаторът не дължи за заплащане за това.
Изричното си несъгласие за използване на личните си данни всеки потребител може да заяви на имейл office@janetmarket.com или в момента на извършване на покупка. Също за несъгласие ще се счита не попълнен формуляр- съгласие. Организирането, предоставянето, провеждането и регламента на томболата по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc. Facebook Inс. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от играта. С участието си в томболата лицето изрично се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни. Предоставените от участниците лични данни ще бъдат използвани и обработвани за целите на настоящата кампания. Чрез включването си в кампанията участниците са съгласни с предвиденото в настоящите правила. Всеки участник в промоцията се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията й. Вашите лични данните ще бъдат съхранявани до приключване на томболата и изтичане на периода, който е на 31.12.2020. След приключване вашите данни ще бъдат заличени съгласно Европейски регламент и Комисия за защита на потребители.

 

Разни

 

Съгласно Комисията на основание чл. 8 т.14. и приетите правила, с които определя в кои случай стойността на обещаваната награда значително надвишава цената на продаваната стока или услуга, то в томболата ще се включват само клиенти, чиято покупка е не по- малка от 5 лв по стойност и не повече от…. При реализирането на която и да е продажба на маслиново масло, заедно с нея не се е предлагало или обещавало нещо, чието получаване зависи от: решаване на задачи, ребуси, въпроси, гатанки, събиране на серия купони и други подобни. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил неточни данни, като например невалиден телефон за контакт, имейл адрес или непълни имена. Организаторът не носи отговорност за евентуални оплаквания от лица, които не са успели да се включат в томболите. Организаторът не носи отговорност за покупки направени преди или след срока на томболата 2.11 – 31.12 и пропускане на възможността за участване в томболите за наградите.
Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на играта, респ. съответната награда. При доказана основателна причина като нарушение на правилата на томболата, опит за манипулация и др., организаторът има право да изключи отделни лица от участие в кампанията, запазвайки си правото да предприеме законови действия. В случай на такива ситуации след като наградата е била присъдена на победител, той трябва да върне наградата, както и разходите във връзка с това, направени от организатора. Организаторът на томболата не носи отговорност и не може да бъде въвличан в правни спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с тази кампания. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникнат между Организаторът и
участниците в томболата, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, спорът ще бъде отнесен за разрешаване пред компетентния български съд. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите условия за участие като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на сайта на дружеството http://janetmarket.com/. С включването си в томболата участниците се обвързват с гореописаните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на кампанията. Предоставените лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на конкретната проява и обявяване на печелившите. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели. Организаторът поема задължение личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица.