Уведомление за поверителност

By

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ТОМБОЛА „Рожден Ден“ 

 

Администратор на лични данни (Настоящото Уведомление е публикувано на Официалната страница на 1.03.2023г.)

 

 „ЖАНЕТ“ ООД, ЕИК: 102824807, със седалище и адрес на управление гр. Свиленград ул. Панайот Хитов 2 имейл адрес: janet.svilengrad@gmail.com  (наричано „ЖАНЕТ“ или „Организатор“) e администратор на лични данни.

 

Длъжностно лице по защита на личните данни

 

 „ЖАНЕТ“ ООД, ЕИК: 102824807, със седалище и адрес на управление гр. Несебър местност Кокалу Търговски комплекс Жанет имейл адрес:office@janetmarket.com

 

 

 

Лични данни, които администраторът обработва

 

 • ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
  А :  За всички участници в играта: Име и фамилия, телефонен номер
  Б : 
  За печелившите участници в играта: Идентификационни данни (три имена, ЕГН/ЛНЧ, номер и срок на валидност на документ за самоличност, постоянен адрес)

 

Цели за обработване

 

 • ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
  А : 
  За всички участници: За участие в играта съгласно Общите условия, определени от Организатора
  Б :   
  За печелившите участници в играта: За прехвърляне собствеността на наградата, предаване и удостоверяване, че наградата е предадена

 

НЕОБВЪРЗАНО С УЧАСТИЕ В ИГРАТА

 

В :   За всички, които желаят да получават маркетинг съобщения по имейл или телефон (viber, sms и др.): За изпращане на маркетинг съобщения

 

Основания за обработване

 

 • ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

–  Данните се обработват на основание чл.6, ал.1, буква „б“ от ОРЗД, а именно: „за изпълнението на договор“, какъвто представлява Вашето участие в играта при нейните условия на провеждане.

 • НЕОБВЪРЗАНО С УЧАСТИЕ В ИГРАТА

–  Данните се обработват на основание чл.6, ал.1, буква „а“ от ОРЗД, а именно: „съгласие“, за всички, които изрично са пожелали да получават маркетинг съобщения по имейл, или по телефона (viber, sms и др.) без оглед на участието им в играта.

 

Срок за обработване

 

 • ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
  А : За всички участници: До предаване на наградата на печелившия участник, но не по-дълго от 2 (два) месеца след приключване на играта.
  Б:  За печелившия участник в играта: 10 (десет) години след предаване на наградата.

 

Предоставяне на личните данни на страни извън Европейски съюз и Европейското икономическо пространство

 

 • Някои от доставчиците на услуги, чрез които се осъществяват онлайн регистрацията или изпращането на маркетинг съобщения може да имат подразделения или да работят с поддоставчици, базирани извън пределите на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.Упражняване на правата по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред „ЖАНЕТ“ ООД в качеството ѝ на администратор на лични данни:Вие имате право да упражните правата си по чл. 15–22 на Регламент (ЕС) 2016/679 пред „ЖАНЕТ“ ООД, за личните данни, които „ЖАНЕТ“ ООД обработва за Вас.При подаването на искания за упражняването на права по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред „ЖАНЕТ“ ООД, ще Ви бъде поискано да се идентифицирате – чрез предоставяне на документ за самоличност, чрез електронен подпис или чрез други методи и средства за идентификация.Личните данни, обработвани във връзка с разглеждането на отделните искания ще се използват само за целите на упражняване на посочените права. В тази връзка лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.Всички въпроси, коментари и искания във връзка с обработването от страна на „ЖАНЕТ“ на лични данни на Участниците в играта молим да изпращате на вниманието на нашето длъжностното лице по защита на данни на адрес: „ЖАНЕТ“ ООД, гр. Несебър 8230, ул. „Струма“ 2 или по ел. поща на office@janetmarket.com