Томбола 8-март

By

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА „8-ми МАРТ“ („Общи условия“)

 

ПУБЛИЧНОСТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

 

 • Публичност на общите условия

    Настоящите Общи условия уреждат правилата за участие в играта „8-МИ МАРТ“ („Играта“). Условията са достъпни на официалната интернет страницата , и на информационните табла в магазини ЖАНЕТ.

С регистрацията си за участие в Играта всеки участник се съгласява отношенията между него и Организатора по повод Играта да се регулират от настоящите Общи условия. Участието в Играта е допустимо при стриктно спазване на Общите условия.

 

 • Организатор

Организатор на Играта е „ЖАНЕТ“ ООД, ЕИК: 102827804, със седалище и адрес на управление гр. Несебър, ул. „Струма“ №2, имейл адрес: office@janetmarket.com (наричано „ЖАНЕТ“ или „Организатор“).

 

 • Място на провеждане на играта

Играта се организира и провежда на български език на територията на Република България във всички магазини ЖАНЕТ.

 

Период на играта

 

 • Периодът на провеждане на Играта е от 15.02.2022г. (15 февруари 2022г.) до 8.03.2022г. (8 март 2022г.) – Период на Играта.

 

Право на участие

 

 • В Играта могат да участват само физически дееспособни лица, навършили 18-годишна възраст към датата на регистрация, с постоянен адрес в Република България, с изключение на: служителите на Организатора и лицата, упражняващи дейност по договор за управление при него, членовете на техните семейства (включително възходящи и низходящи от втора степен, съпрузи и роднини по съребрена линия до втора степен), както и трети лица (вкл. такива, ангажирани при подизпълнители на Организатора), които са участвали в организирането и/или провеждането на Играта.

 

Регистрация на участие
( * участието в играта е безплатно и не е обвързано с покупка * )

 

 • Регистрирането за участие в Играта е възможно да се направи магазини ЖАНЕТ.

–  Регистрацията за участие в Играта може да се направи чрез талон за участие, който се получава БЕЗПЛАТНО на касите в магазини ЖАНЕТ. За избягване на всякакви съмнения получаването на талон за участие не е обвързано с покупка.
–  Талони за участие в Играта могат да бъдат пускани единствено в посочения в Раздел 2 Период на Играта, в специални урни, поставени в близост до информационните табла в магазини ЖАНЕТ. Урните ще бъдат достъпни в работното време на съответния магазин.
–  Всеки участник има право да участва в Играта с повече от един талон. Всеки регистриран талон ще бъде включен в жребия за наградата.
–  Талонът за участие съдържа следната информация: име и фамилия, телефонен номер, Задължителните полета за регистрация, които участникът трябва да попълни са име и фамилия, телефонен номер.
–  При непълни и/или неверни данни на участник в Играта, участието ще се счита за невалидно. Организаторът не носи отговорност, в случай че участник е предоставил невалидни, непълни или неточни данни за контакт.
–  Регистрациите, които са направени чрез талони, различни от тези, отпечатани от Организатора ще се считат за невалидни.
–  В случай че участникът не е попълнил всички задължителни полета, няма да може да завърши успешно своята регистрация. Организаторът не носи отговорност, в случай че участник е предоставил невалидни, непълни или неточни данни за контакт.

 

Награди, тегления и печеливши участници

 

 • Награди

–  Регистрацията за участие в Играта дава възможност за спечелване на:

 

Два фотоепилатора IPL BRAUN Silk-expert PRO 5 PL5129 + Мини устройство за премахване на косми от лицето – по един във всеки “Гранд Маркет Жанет”

Два епилатор BRAUN Silk-epil 3 – по един във всеки “Гранд Маркет Жанет”

Два парфюмни комплекта DOLCE & GABANNA “The only one” – по един във всеки “Гранд Маркет Жанет”

Два парфюмни комплекта VERSACE “Dylan blue” – по един във всеки “Гранд Маркет Жанет”

Два парфюмни комплекта PACO RABANNE “Lady million” – по един във всеки “Гранд Маркет Жанет”

Два парфюмни комплекта MONT BLANC “Lady emblem”- по един във всеки “Гранд Маркет Жанет”

Два подаръчни комплекта с корейска козметика за лице MISSHA – по един във всеки “Гранд Маркет Жанет”

Шест подръчни комплекта BAYLIS & HARDING – по три във всеки “Гранд Маркет Жанет”

Две грим куфарчета IDC MAGIC STUDIO 78 части – по едно във всеки “Гранд Маркет Жанет”

Двe подаръчни чанти с козметика за лице CHRISTIAN LAURENT – по еднa във всеки “Гранд Маркет Жанет”

 

 

 • Теглене на печеливш участник

На 8.03.2022г. (8 март 2022г.) ще бъдат изтеглени печелившите участници.

 

 • Печеливши участници

При изтеглянето на печелившите участници Организаторът ще провери дали са изпълнени всички изисквания на настоящите Общи условия. В случай че участникът не е отговорил на всички изисквания, на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш участник.

Обявяване на печеливш участник

 

 

 • Печелившият участник ще бъде уведомен, до 3 (три) дни след тегленето на наградата, чрез телефонно обаждане на регистрирания от него телефон за участие, като Организаторът и печелившият участник ще уточнят точният адрес, датата и начина на предоставяне на наградата. В случай че Организаторът не успее да се свърже с печелившия участник в рамките на 3 (дни) дни (като всеки един от дните Организаторът ще прави опит да се свърже с печелившия участник до 2 пъти в различен часови диапазон), печелившия участник губи правото си за спечелване на изтеглената награда.

 

 • В случай че в срок до 15 (петнадесет) дни след уговорената дата за получаване на наградата, участникът не е потърсил Организатора и не се е явил за получаване на наградата, губи правото за получаване на наградата.

 

 • Печелившият участник губи правото да получи наградата при неизпълнение на което и да е от условията, посочени по-долу:

–  Няма навършени 18 години и не отговаря на останалите изисквания на Раздел 3;
–  Не удостовери самоличността си с документ за самоличност и не подпише необходимите документи за прехвърляне собствеността върху наградата, съответно и за получаването ѝ;
–  Не може да бъде открит на телефонния му номер при условията описани  по горе и съответно не е потърсил Организатора в посочения пак там срок;
–  Не се яви за получаване на наградата в срок от 15 (петнадесет) работни дни .
–  Използва фалшива идентичност.

 

 •  Печелившият участник не може да прехвърли правото си на получаване на наградата на трето лице.

 

Получаване на наградата

 

 • Печелившият участник е длъжен да окаже необходимото съдействие за получаване на наградата. Той трябва да се яви в уговорените ден, място и час за получаване на наградата, ако се налага да подпише писмен договор, в т.ч. в нотариална форма, когато законът въвежда такива изисквания за прехвърляне на наградата, да предостави необходимите лични данни, необходими за прехвърлянето на собствеността и да удостовери писмено, че е получил наградата.Конкретната сделка, с която ще бъде прехвърлена собствеността на лекия автомобил е по преценка на Организатора, но при всички случаи печелившият участник ще получи наградата безвъзмездно.

 

 • Разходите по предоставяне на наградата

–  Организаторът поема разходите, свързани с предоставяне на наградата ако такива се дължат. Не се поемат разходите, свързани с ползването на наградата от печелившия участник.

 • При предаване на наградата се подписва Протокол между Организатора и печелившия участник.

 

 • Не се допуска размяна на награда с нейната парична равностойност или получаване на други награди.

 

Отговорност

 

 • Организаторът не носи отговорност за невъзможност на участниците да се регистрират за участие в Играта.

 

 • Организаторът не носи отговорност за вреди и неблагоприятни последици, свързани с използването на наградата.

 

 • Всички участници поемат разходите, свързани с регистрация в Играта – разходи, свързани с придвижването им до магазини ЖАНЕТ.

 

 • Организаторът не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи на участник, в следствие на предоставени неверни данни при участие в Играта или нарушаване на настоящите Общи условия. Участници, които ползват неверни данни или нарушават Общите условия ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомяване, като губят възможността за спечелване на наградата.

 

 • Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници, които при регистрация са предоставили каквато и да била информация, несъвместима с Играта, обидна, дискриминационна, противоречаща на добрите нрави и на морала.

 

Прекратяване на играта

 

 • Играта се прекратява с предоставяне на наградата на печелившия участник. Всички задължения на Организатора се считат за изпълнени с предаването на наградата на печелившия участник.

 

 • Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време преди изтичане на Периода на Играта, поради технически причини, промени в приложимото законодателство, указания/разпореждания на държавни или местни органи, форсмажорни обстоятелства, злоупотреба и неправомерно поведение на трети лица, които могат да увредят по някакъв начин правата и интересите на участниците или на Организатора. В тези случаи Организаторът ще обяви по подходящ начин, включително на официалната си интернет страница обстоятелството по преждевременно прекратяване на Играта.

 

Други

 

 • Промяна в Общите условия

 

 • Организаторът си запазва правото да променя едностранно настоящите Общи условия по всяко време. В случай на изменения в Общите условия, Организаторът ще уведоми всички участници, като публикува измененията на официалната интернет Уеб-страница и на информационните табла в магазини ЖАНЕТ. Измененията в Общите условия имат действие, считано от деня на обявяването им.

 

 • За неуредените в Общите условия въпроси се прилагат правилата на българското законодателство.

 

 • Въпроси относно условията на Играта, както и оплаквания във връзка с провеждането ѝ участниците могат да отправят на office@janetmarket.com.

 

Лични данни

 

 • Организаторът, в качеството си на администратор на лични данни, ще обработи личните данни на участниците в Играта съгласно Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“ или „ОРЗЛД“) и в съответствие с Уведомлението за поверителност. Организаторът е оповестил цялата изискуема информация по чл. 13 от ОРЗЛД на следната интернет страница https://janetmarket.com. Настоящите Общи условия са публикувани на 3.12.2021г.

 

 

 

Екипът на ЖАНЕТ Ви пожелава успех!                                                                                                                                                    Уведомление за поверителност